English, Spanish, Italian, Portuguese , Hebrew , Swedish, German , Bulgarian, Dutch and Turkish

Manuscript - Tomas Stephanson, Monte Reid

תשרה ימחול תידווש-ו תיזגוטרופ ,תיקלטיא ,תידרפס ,תילגנא תופשב םג םייק רופיסה דייר הטנומ ,ןוסנפטס סמות - ירוקמ טירסת ירא ןב זרא - תירבעל םוגרת הניאש תודחא .םולח תמשגהל וידחי םילעופ םיבשחמהו םדאה ינב ,הירוטסיהב הנושארל תא תדחאמ תרושקתה וב שדח ןדיע .עבצ וא תד ,עזגמ היישפוח .םייפרגואיג תולובג תעדוי .תושונאה טנרטניאה ןדיע תליחת והז .תימלועה תשרה ךות לא עסמה תא ליחתהל ידכ ןאכ ץחל ?דבוע הז דציכ תעדל ןינועמ עדימה .עדימ לש המירז ליעפה קילקה .רושיקה לע תצחל רשאכ הרק קוידב המ הארנ ואוב חלושו תיות וילע קיבדמ ,עדימה תא זרואש ,IP רמ אצמנ וב ךלש ישיאה ראודה רדח לא םרוז דציכו עדימה תא קלחל דציכ טילחמ ראודה רדחו לדוג תלבגה שי הליבח לכל .וכרדל ותוא .ותוא זוראל הליכמה תיותל תעכ הקוקז ,"טקפ" הנוכמה ,עדימה תליבח גוס הזיאו דעיה תבותכ ,חלושה תבותכ ןוגכ בושח עדימ לא הצוחה תאצוי וז הליבחש ללגב .הז טקפ לש תאש יסקורפה תרש לא הינפה תלבקמ םג איה ,טנרטניאה .ךשמהב הארנ דחוימה ודיקפת הנוכמה ,ךלש תימוקמה תשרה תא תעכ תרגושמ טקפה תוספדמהו םיבשחמה לכ תא תרבחמ וז תשר ."Lan" םיבשחמה ןיב ,ןינבה תולובג ךותב עדימ תרבעה ךרוצל הברמלו ןגלובמ ייד םוקמ איה Lan - ה תשר .םמצע ןיבל .םימעפל תורוק תונואת ,רעצה םינוש םיגוסמ םיטקפב סומע ,ריהמ שיבכ ומכ איה תשרה - הא ."קוט לפא" לש םיטקפו לבונ לש םיטקפ ,IP לש םיטקפ בתנה .ליגרכ ,העונתה ןוויכ דגנכ םיעסונ לפא לש םיטקפה יפל .םיטקפה לעש תובותכה תא ארוקו "רטואר" תילגנאב הנוכמ .תורחא תותשרל ןתוא בתנמ אוה ,ךרוצה ןיעל הארנש םלועב הרקבו הטילש למסמ בתנה .!בתנה ,הא אל לבא , ליעי ,ינוכסח ,יתטיש...אוה הנה .רדוסמ יתלב דואמ .ללכ ךרדב...קיודמ אוה לבא .לכה תושעל קיפסמ דימת ןכרדב תוכישממ ןה ,בתנה תא תורבוע עדימה תוליבחש רחאל תצק אוה גתמה ."שטיווס" הנוכמה ,גתמה תא תועיגמו תשרב תוריהמב ןאכל וא ןאכל םיטקפה תא גתממו ,בתנהמ ליעי רתוי .ילטיגיד רפילפ תצק ריכזמ הז...תוישפוחבו רוביח ידי לע תופסאנ ןה ןדעיל תועיגמ עדימה תוליבחשכ .יסקורפה ,הז הרקמב .האבה המרה לא החילשל הנכהכ תשרה ,ךוותמ ןיעמכ תוינוגרא תותשר הברהב םייק יסקורפ תרש ןוגראה לש רוביחה ילע שיש סמועה לע לקהל ודיקפתו תחטבאל רושק םג םימעפל יסקורפה .תימלועה טנרטניאל עדימה גוס יפל הנוש לדוג טקפ לכלש תוארל םילוכי ונא .עדימה .ןכותב שיש טקפה ,םינוירטירקב תדמוע תבותכה םא .דעיה תבותכ יהמ קדובו טקפ לכ חתופ יסקורפה יפל) בהוא אל אוה ןתואש תובותכב לקתנ יסקורפה ,םשו הפ .טנרטניאה לא האלה רבעומ תא ורבעש םיטקפל .םיכסנ אל הזל .תושיחנבו תוליעיב תולפוטמ ולא .(ןוגראה תלהנה תויחנה .ףסונ עסמ יופצ ןוימה יתשל שמשמ ןוגראה לש לוורייפה תרש .לוורייפה - רותב אבה תשרה לא טנרטניאהמ סנכהל םיער םירבדמ ענומ אוה .תורטמ לא חלשהלו ףולדל שיגר ימינפ עדיממ ענומ םג אוה .ןוגראה לש .תימלועה תשרה ריבעמש ףסונ בתנ תושגופ ןה ,לוורייפה תא םיטקפה ורבעשמ ונאש יפכ ,רצ ספ בחור תלעב ,רתוי הברה הרצ ךרדל ןתוא .ןלוכ תא ליכהלמ הרצ ךרדה ,ןבומכ .תאז םינכמ .ךרדב תודבואש םיטקפ ןתוא לכל הרוק המ םיהות יאדווב םתא ,ןמזב ודעיל עיגה טקפהש רושיא לבקמ אל IP רמ רשאכ ,ןכבו .דיימ יפולח טקפ חלוש טושפ אוה תותשר לש ךובמ .טנרטניאה םלועל סנכהל םינכומ ונא תעכ םיגתמו םיבתנ ,ןאכ .ץראה רודכ לכ תא תופיקמה תורבוחמ .תונושה תותשרה ןיב םירשק םירצוי תשרה ךותב אצמתש הממ ןיטולחל הנוש הביבס איה טנרטניאה הברה .עורפה ברעמה שממ הז ןאכ .ךלש ןוגראה לש תנגומה תומוקמו רוקחל םירבד הברה ,תויונמדזה הברה ,יונפ חטש תשרה ,רדסו הרקב טעמכ ןיאש ללגב .עיגהל ןתינ םהילאש אצמנ ,שפוחה ללגב .חותיפו םישדח תונויערל הרופ רככ שמשמ לש טקפב שוגפת יתמ עדת אל םלועל .םיער םירבד םג ןאכ לע חלשנש טקפ לש תדחוימ הסרג איהש ,"DEATH ףוא גניפ" .םימימת םיבשחמל קיזהל ידכ טוידיא הזיא ידי אל םיטקפה .םיה ינפל תחתמ וליפא וא טוחלא ,ןופלט יווק ,ןיוול ךרד עיגהל לוכי ונלש טקפה .רבד לש ופוסב...ןדעיל ועיגי הארנכ ןה לבא ,רתויב הרצקה וא הריהמה ךרדהמ דימת םיעיגמ ,רדסב דבוע לכהשכ ,לבא .התויטיא ללגב יאנג יוניכ ןווגמ הלביק תשרה ש הביסה וזש ןכתי לש ריחמב הז לכו .ןוזניבור ק'ג דיגהל קיפסתש ינפל םימעפ שמח םלועה לכ תא ףיקהל רשפא .!תוחפ וליפא וא תימוקמ החיש תויהל לולע לוורייפה ,טקפ לש טבמה תדוקנמ .ףסונ לוורייפ תרש אצמנ ,עסמה ףוס תארקל .ךיתונווכ ןהמו ךייש התא דצ הזיאל יולת לכה...םייאמ ביוא וא עיגרמ רצבמ הז לוורייפ .ולש םינוירטירקב םידמועש םיטקפ ןתואל קרו ךא הסינכ רשפאל ןנכותמ לוורייפה ירפסמ ךרד רובעל ןויסינ לכו ,"םיטרופ" תונוכמ ולא תוסינכ .80 ו 25 רפסמ תוסינכ לע לעופ .ריקב לקתנ םירחא תוסינכ .טנרטניא יפד לש עדימל דעוימ 80 רפסמ טרופ .ינורטקלא ראודל דעוימ 25 רפסמ טרופ הלאכ שיו רמושה ךרד תולקב תורבוע ןקלח ,ינדפק ןוניס םירבוע םיטקפה ,לוורייפה ךותב ףוא גניפ" לשמל ומכ לוורייפה לש תונחובה ויניעמ קמחתהל לק אל .תודושח תצק תוארנש .הקיזמ יתלבו הליגר גניפ טקפל שפחתהל הסנמש "DEATH .ומויס לא עיגה טעמכ עסמה ,םולה דע עיגהל וחילצהש םיטקפל וילעש ,בווה תרש לא סנכהל ידכ רותב דומעל ןמזה וישכע .רתאה ןסחואמ יקנע םיירפ-ןיימ בשחממ לחה בשחמ לכ תויהל לוכי בוו תרש לכונ ךכ .!חבטמב ררקמה וליפא וא...טושפ ינחלוש בשחמ דעו תשגל ךרוצ שי םא וא ןימחל םיכרצמה תא ונל שי םא קודבל .ירשפא לכה טעמכ טנרטניאב - רוכז .תוינק תושעל תוחתפנ ,תרשה ידי לע תולבקתמ עדימה תוליבח ,תחא-תחא החלשנש השקבה אוה ןכותבש עדימה .תשרפנ ןתלוכתו ,רזחוממ ומצע טקפה .בווה תרשמ רחא עדימ תלבקל ךבשחממ ותואש עדימב הליבחה תאלוממ ,רזוח שומישל הנכומ .ןבומכ הצוחה תחלשנ איהו השדח תבותכ הילא תדמצומ .תשקיב .ךילא הרזחב תשר ךרדו םיבתנה ,לוורייפה תא בוש הליבחה תרבוע הכרדב לש תשרה רוביח לאו .ךלש ןוגראה לש לוורייפה ךרד .טנרטניאה .ךבשחמ .תשקיב ותואש עדימה תא ךלש ןפדפדל קפסל הנכומ .הזה ןוטרסה...אוהש ונלש תונמאנה עדימה תוליבח ,םייח ונא וב בוטה םלועהמו ועיקשהש ץמאמהמ תוצורמ .בטיה תשרה תא ותריש יכ תועדויו ,ףסונ םוי לש העיקשה לא הוולשב תובכור ?חמש ףוס הז ןיאה